Polityka prywatności

Regulamin Poznań Apartments Towarowa

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią̨ umowy wynajmu apartamentu. 

 1. Rezerwacja apartamentu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail (Klient wypełnia formularz rezerwacyjny. Poznań Apartmens przesyła ofertę̨ dostępnych apartamentów na adres e-mail podany w formularzu). Po odesłaniu potwierdzenia przyjęcia oferty przez Klienta, rezerwacja jest dokonana.

 2. Po zakończeniu procesu rezerwacji Poznań Apartments Towarowa przesyła e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest wyłącznie w skutek rozmowy z pracownikiem pod numerem +48 531 000 209.

 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu gościa do godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość́ wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem Poznań́ Apartments.

 4. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Poznań́ Apartments w recepcji apartamentów ul. Towarowa 37 Jeśli Gość́ nie może dotrzeć́ w godzinach pracy recepcji powinien niezwłocznie poinformować́ o tym pracownika firmy Poznań́ Apartments.

 5. Opłatę̨ za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się̨ w sposób ustalony z pracownikiem Poznań́ Apartments.

 6. Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

 7. Gość́ jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, nieutrudniania zamieszkiwania innym mieszkańcom, przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00). Poznań Apartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególnych przypadkach skutkować́ to może wezwaniem policji bądź́ innych służb.

 8. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, UCIĄŻLIWEJ DLA INNYCH MIESZKAŃCÓW, firma Poznań́ Apartments może pobrać́ karę w wysokości 5.000 zł i anulować́ rezerwację bez zwrotu kosztów noclegu.

 9. Na terenie korytarzy, klatek schodowych, w windach oraz pomieszczeniach garażowo - technicznych i gospodarczych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 10. Całkowity zakaz palenia obowiązuje w apartamentach, na korytarzach oraz w przestrzeni wspólnej budynku. Za palenie w miejscu do tego nie wyznaczonym firma Poznań́ Apartments może pobrać́ karę w wysokości 2.000 zł. Dozwolone jest palenie na balkonie, a jednak niedopałki należy wrzucać́ wyłącznie do popielnicy, znajdującej się na balkonie.

 11. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku w czasie pobytu, Gość́ powinien niezwłocznie poinformować́ pracownika Poznań́ Apartments. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

 12. W przypadku zgubienia lub niezwrócenia klucza do skrzynki na listy lub wrzutni na klucze, po wymeldowaniu się̨, Gość́ jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.

 13. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota od bram garażowych, Gość́ zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

 14. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość́ osób jest wiesza niż̇ ta podana przy rezerwacji – Poznań́ Apartments może zażądać́ dodatkowej opłaty.

 15. Trzymanie zwierząt w apartamencie bez wcześniejszego uzgodnienia z Poznań Apartmens jest niedopuszczalne.

 16. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Poznań́ Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

 17. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych – po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.

 18. Karta meldunkowa pobytu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług, której załącznikiem jest niniejszy regulamin. Gość́ korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować́ się do próśb Poznań Apartmens.

 19. Poznań Apartmens nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

 20. Poznań Apartmens nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.

 21. Poznań Apartmens nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

 22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


 

Klauzula Informacyjna RODO

Poznań́ Apartments – Towarowa 37 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 41 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznań́ Apartments – Towarowa 37 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 41

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ wyłącznie:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę̨ hotelową lub gastronomiczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń́, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨: operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Poznań Apartmens:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Poznań Apartmens – przestanie przetwarzać́ Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać́, że są̨ one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́,

e)  do przenoszenia danych,

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować́ się̨ z Poznań́ Apartments – Towarowa 37 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 41,

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować́ odmową zawarcia umowy.


 


 

Zespół Poznań́ Apartments

Życzymy miłego pobytu

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane