Newsletter

Zapisz się na newsletter

REGULAMIN

Regulamin korzystania z apartamentów POZNA APARTMENTS TOWAROWA („Regulamin”) 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • 1.1.  Regulamin okrela warunki rezerwacji
  i najmu apartamentów Pozna Apartments To- warowa („Apartamenty”), zasady wiadczenia usług noclegowych i parkingowych przez Po- zna Apartments Towarowa („PAT”) oraz za- sady odpowiedzialnoci i przebywania na tere- nie Apartamentów.
 • 1.2.  Dokonanie rezerwacji Apartamentu (e-mai- lowo, telefonicznie, online) jest jednoznaczne z zawarciem umowy najmu Apartamentu na warunkach okrelonych w Regulaminie oraz formularzu rezerwacyjnym („Umowa najmu”).
 • 1.3.  Zawarcie Umowy najmu stanowi potwierdze- nie zapoznania si z postanowieniami Regula- minu i ich akceptacj. Regulamin stanowi inte- graln część Umowy najmu.
 • 1.4.  Regulamin obowizuje wszystkie osoby prze- bywajcych na terenie Apartamentów.

2. REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚĆ
2.1. Rezerwacji dokonuje si w nastpujcy spo- 

sób: 

 • poprzez wysłanie wiadomoci e-mail
  z formularzem rezerwacyjnym na adres
  kontakt@poznanapartments.pl;
 • telefonicznie pod numerem
  +48 532 000 209;
 • online za porednictwem stron interne-
  towych: www.poznanapartments.com, www.booking.com, www.hrs.com,

www.airbnb.pl, www.expedia.pl, 

www.noclegi.pl, www.agoda.pl. 

 • 2.2.  Po dokonaniu rezerwacji w sposób wskazany w punktach 2.1.a.-c. Regulaminu, PAT przesyła osobie dokonujcej rezerwacji („Klient”) zwrotn wiadomość e-mail zawierajc infor- macje o dokładnym adresie wynajtego Apar-
  tamentu.
 • 2.3.  PAT ma prawo do odmowy przyjcia rezerwa-
  cji Klienta, który: 
  • nie udostpni przedstawicielowi PAT do
   wgldu wanego dowodu tosamoci;
  • znajduje si pod wpływem alkoholu lub
   innych rodków odurzajcych;
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco
   naruszył Regulamin.
 • 2.4.  Podstaw do zameldowania Klienta jest okaza-
  nie PAT lub jego przedstawicielowi doku- mentu tosamoci ze zdjciem oraz podpisa- nie karty meldunkowej.
 • 2.5.  Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierw- szego dnia pobytu do godz. 11:00 dnia na- stpnego. Moliwe jest dokonanie wczeniej- szego zameldowania po uprzednim wyraeniu zgody przez PAT lub jego przedstawiciela.
 • 2.6.  Klucze do apartamentu przekazywane s przez przedstawiciela PAT w recepcji PAT znajduj- cej si przy ul. Towarowa 37 w Poznaniu w go- dzinach 8:00-22:00 (od poniedziałku do pitku) oraz 11:00-19:00 (w sobot i niedziel). W przypadku planowanego przybycia Klienta do Apartamentu poza godzinami pracy recep- cji, Klient powinien niezwłocznie poinformo- wa o tym przedstawiciela PAT w celu ustale- nia sposobu przekazania kluczy.

2.7. Opłat za pobyt objty rezerwacj uiszcza si z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy w recepcji PAT – gotówk lub kart płatnicz. Przedłuenie przez Klienta pobytu w Aparta- mencie moliwe jest wyłcznie po uiszczeniu z góry w sposób opisany w punkcie 2.8. Regu- laminu, opłaty za pobyt w przedłuonym okre- sie, który nie był objty pierwotn rezerwacj. Oddanie klucza po zakoczeniu pobytu obj- tego rezerwacj nastpuje w sposób ustalony z przedstawicielem PAT podczas przekazania kluczy, o którym mowa w punkcie 2.5. Regula- minu. 

Przedwczesne przerwanie przez Klienta po- bytu objtego rezerwacj nie stanowi pod- stawy do zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt. 

WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMEN- TÓW
Klient oraz osoby z nim przebywajce zobo- wizani s do przestrzegania zasad dobrego ssiedztwa, poszanowania praw mieszkaców innych lokali, przestrzegania ciszy nocnej w go- dzinach od 22:00 do 6:00. 

W Apartamentach obowizuje całkowity zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznocio- wych oraz zakłócania spokoju i ciszy nocnej. Klient ponosi pełn odpowiedzialność za za- chowanie osób trzecich zaproszonych przez niego do Apartamentu jak za swoje własne działania. 

W przypadku interwencji Policji, Stray Miej- skiej, ochrony budynku, skarg ssiadów lub administracji budynku zwizanych z narusze- niem przez Klienta lub osoby, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu punktów 3.1. i 3.2. Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby, o których mowa 

pastedGraphic.png

Wysokość opłaty za pobyt w Apartamencie jest kadorazowo podana przy potwierdzeniu 

pastedGraphic_1.png

rezerwacji. 

w punkcie 3.3. Regulaminu punktów 3.1. i 3.2. Regulaminu, PAT zastrzega sobie prawo do rozwizania Umowy najmu ze skutkiem natych- miastowym, odmówienia dalszego wiadcze- nia usług Klientowi i nałoenia na niego kary w wysokoci 5.000,00 złotych (słownie: pięć ty- sicy złotych 00/100). 

 • 3.5.  Na terenie części wspólnych budynku, w tym w szczególnoci na korytarzach, na klatkach schodowych, w windach oraz w pomieszcze- niach garaowo-technicznych i gospodarczych obowizuje całkowity zakaz spoywania alko- holu oraz zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych.
 • 3.6.  Całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych obowi- zuje równie w Apartamentach, z wyłczeniem balkonów. Palenie na terenie balkonów do- zwolone jest pod warunkiem zachowania czy- stoci, w szczególnoci poprzez wyrzucanie niedopałków do przeznaczonej do tego po- pielnicy.
 • 3.7.  W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby, o których mowa w punkcie 3.3. Regu- laminu punktów 3.5. i 3.6. Regulaminu, PAT zastrzega sobie prawo do rozwizania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, odmó- wienia dalszego wiadczenia usług Klientowi i nałoenia na niego kary w wysokoci 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysice złotych 00/100).
 • 3.8.  Liczba osób przebywajcych w Apartamencie w podczas pobytu nie moe przekracza liczby zgłoszonej przez Klienta w rezerwacji. W przy- padku przekroczenia liczby osób wskazanej w rezerwacji PAT zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkow opłat za pobyt

w wysokoci 50,00 zł (słownie: pięćdziesit zło- tych 00/100) za kad osob lub do rozwiza- nia Umowy najmu ze skutkiem natychmiasto- wym i odmówienia dalszego wiadczenia usług Klientowi. 

3.9. Przebywanie zwierzt na terenie Apartamen- tów jest dopuszczalne wyłcznie po uprzednim wyraeniu zgody przez PAT oraz uiszczeniu opłaty w wysokoci 50,00 zł (słownie: pięćdzie- sit złotych 00/100) za dob

3.10. Klient zobowizany jest do przestrzegania za- sad i regulaminów obowizujcych w bu- dynku, w którym znajduje si Apartament, ogólnych przepisów bhp i przepisów przeciw- poarowych oraz do korzystania z infrastruk- tury zgodnie z jej przeznaczeniem. 

3.11. Klient zobowizany jest do odpowiedniego za- bezpieczenia Apartamentu w czasie pobytu, w szczególnoci poprzez zamykanie drzwi wej- ciowych oraz okien przy kadorazowym jego opuszczaniu oraz do starannego i bezpiecz- nego przechowywania kluczy. 

3.12. Klient nie ma prawa do udostpniania ani przekazywania Apartamentu osobom trzecim. 

3.13. Klient zobowizany jest do korzystania z Apar- tamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie- usuwania z Apartamentu jakichkolwiek ele- mentów jego wyposaenia i dekoracji oraz do utrzymywania Apartamentu w naleytym sta- nie. 

3.14. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta PAT ma prawo do rejestrowania obrazu i dwiku obejmujcych wizerunek Klienta oraz osób, o których mowa w punkcie 3.3. Regula- minu w celu udokumentowania naruszenia Re- gulaminu, na co Klient niniejszym wyraa zgod

4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOCI I OPŁATY DODATKOWE 

4.1. Klient zobowizany jest do niezwłocznego po- informowania PAT o wszelkich usterkach i uszkodzeniach powstałych w Apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku w czasie jego pobytu. Klient ponosi pełn odpowie- dzialność za wszelkie usterki i uszkodzenia po- wstałe z jego winy i zobowizuje si do napra- wienia w całoci szkody z tego tytułu. 

4.2. Klient ponosi wobec PAT odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrzdzone w czasie pobytu przez siebie lub osoby trzecie, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu. Klient ponosi rów- nie wobec PAT odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrzdzone osobom trzecim w czasie trwania pobytu w sytuacji, w której PAT bdzie ponosi odpowiedzialność wobec osób trze- cich, którym szkod wyrzdził Klient lub osoba, o której mowa w punkcie 3.3. Regulaminu. 

4.3. W przypadku zgubienia lub niezwrócenia po zakoczeniu pobytu klucza przedstawicielowi PAT, do skrzynki na listy lub do wrzutni na klu- cze, Klient zobowizany bdzie do uiszczenia na rzecz PAT dodatkowej opłaty w wysokoci 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesit złotych 00/100). 

4.4. W przypadku niezwrócenia, zgubienia lub uszkodzenia pilota od bram garaowych, Klient zobowizany bdzie do uiszczenia na rzecz PAT dodatkowej opłaty w wysokoci 250,00 zł (słownie: dwiecie pięćdziesit zło- tych 00/100). 

4.5. W przypadku wystpienia nagłych i nieprzewi- dzianych okolicznoci, PAT zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Aparta- mentu na inny Apartament o takiej samej kla- sie lub klasie wyszej, a w przypadku braku 

wolnego Apartamentu do anulowania rezer- wacji. W takiej sytuacji Klientowi nie przysłu- guj wzgldem PAT adne roszczenia. 

 • 4.6.  PAT nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Klienta postanowie Regulaminu.
 • 4.7.  PAT nie ponosi odpowiedzialnoci za mienie Klienta pozostawione przez niego w Aparta- mencie ani za jego zniszczenie, zgubienie lub kradzie. PAT nie ponosi równie odpowie- dzialnoci za szkody wyrzdzone Klientowi na skutek działania osób trzecich.
 • 4.8.  PAT nie ponosi odpowiedzialnoci za awarie, usterki oraz uszkodzenia powstałe bez jego winy i za ich skutki.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 • 5.1.  PAT przetwarza jako Administrator dane oso- bowe Klientów wyłcznie dla celów realizacji
  zobowiza wynikajcych z Umowy najmu.
 • 5.2.  Klauzula informacyjna RODO dotyczca prze- twarzania przez PAT danych osobowych Klien-
  tów stanowi Załcznik nr 1 do Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOCOWE 

 • 6.1.  Klient zobowizuje si do niezwłocznego po-
  informowania PAT o wszelkich sytuacjach i zdarzeniach stanowicych naruszenie posta- nowie Regulaminu.
 • 6.2.  Rezerwacji Apartamentu mog dokonywa wyłcznie osoby pełnoletnie, mogce wylegi- tymowa si dowodem osobistym lub pasz- portem. Osoby niepełnoletnie mog dokona rezerwacji Apartamentach wyłcznie po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody wyraonej przez przedstawiciela ustawowego.
 • 6.3.  W przypadku nieuiszczenia przez Klienta w ter- minie wynagrodzenia na rzecz PAT z tytułu

najmu apartamentu, bd nieuiszczenia przez Klienta na rzecz PAT – po uprzednim wezwaniu do zapłaty – kar umownych i opłat wskazanych w punktach 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. Regulaminu, dane dotyczce przedmio- towej nalenoci zostan przekazane – na pod- stawie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – do Krajowego Rejestru Dłu- gów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z sie- dzib we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12. 

6.4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduj przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

6.5. Wszelkie spory mogce powsta pomidzy PAT a Klientem bd rozstrzygane przez sd powszechny właciwy miejscowo dla PAT. 

Załcznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet- nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo- rzdzenie o ochronie danych – dalej: RODO), Admi- nistrator informuje, e administratorem danych oso- bowych Klienta i osób przez niego wskazanych jest Konrad Przygodzki prowadzcy działalność gospo- darcz pod firm ESTETIQ – KONRAD PRZY- GODZKI (woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Pozna, gm. Pozna, miejscowość Pozna (61-896), ul. Towa- rowa 41/207, poczta Pozna).
 2. Z Administratorem mona kontaktowa si
  • pisemnie na adres: Towarowa 41/207, 61-
   896 Pozna;
  • za porednictwem poczty elektronicznej:
   kontakt@poznanapartments.com.
 1. Dane osobowe pozyskane w zwizku z zawarciem z Klientem Umowy najmu bd przetwarzane w na-
  stpujcych celach: 
  • zwizanych z realizacj podpisanej z Klien-
   tem Umowy najmu;
  • zwizanych z dochodzeniem ewentualnych
   roszcze, odszkodowa;
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski
   i skargi Klienta;
  • udzielania odpowiedzi w toczcych si po-
   stpowaniach.
 1. Podstaw prawn przetwarzania danych Klienta
  jest:

a. niezbdność do wykonania Umowy najmu 

lub do podjcia działa na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. c. 

konieczność wypełnienia obowizku praw- nego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

niezbdność do celów wynikajcych z praw- nie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 • żądania sprostowania swoich danych osobo- wych, które s nieprawidłowe oraz uzupeł- nienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunicia swoich danych osobo- wych, w szczególnoci w przypadku cofni- cia przez Klienta zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwa- rzania;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgldu na szczególn sytuacj Klienta, w przypadkach, kiedy prze- twarzane dane s na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu czy te na po- trzeby marketingu bezporedniego;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego si ochron danych osobo- wych, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych
  Osobowych.

W zakresie, w jakim dane Klienta s przetwarzane na podstawie zgody – Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym mo- mencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgod- ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgod mona wycofa poprzez wysłanie owiadcze- nia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bd adres e-mailowy.
Administrator informuje, e nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

5. 6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbdne do realizacji Umowy najmu.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta Administrator moe przetwarza dane osobowe po- przez rejestrowanie obrazu i dwiku obejmujcych wizerunek (podstaw prawn przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi niezbdność do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych inte- resów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pozyskane od Klienta dane osobowe mog by przekazywane: 

 • podmiotom przetwarzajcym je na zlecenie
  Administratora;
 • organom lub podmiotom publicznym
  uprawnionym do uzyskania danych na pod- stawie obowizujcych przepisów prawa, np. sdom, organom cigania lub instytucjom pastwowym, gdy wystpi z żądaniem, w oparciu o stosown podstaw prawn.

Dane Klienta nie bd przekazane do pastw trze- cich.
Okres przetwarzania danych osobowych Klienta jest uzaleniony od celu w jakim dane s przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe bd przechowy- wane jest obliczany w oparciu o nastpujce kryte- ria: 

 • czas obowizywania Umowy najmu;
 • przepisy prawa, które mog obligowa do
  przetwarzania danych przez okrelny czas;
 • okres, który jest niezbdny do obrony inte-
  resów Administratora.

Ponadto, Administrator informuje, e Klient ma prawo do:
a. dostpu do swoich danych osobowych; 

 

Komfortowe apartamenty już od 210 /noc

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Estetiq- Konrad Przygodzki, ul. Towarowa 41 lok. 207, 61-896, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane