Newsletter

Zapisz się na newsletter

REGULAMIN

Regulamin korzystania z apartamentów POZNAŃ APARTMENTS TOWAROWA („Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów Poznań Apartments Towarowa („Apartamenty”), zasady świadczenia usług noclegowych i parkingowych przez Poznań Apartments Towarowa („PAT”) oraz zasady odpowiedzialności i przebywania na terenie Apartamentów. 1.2. Dokonanie rezerwacji Apartamentu (e-mailowo, telefonicznie, online) jest jednoznaczne z zawarciem umowy najmu Apartamentu na warunkach określonych w Regulaminie oraz formularzu rezerwacyjnym („Umowa najmu”). 1.3. Zawarcie Umowy najmu stanowi potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i ich akceptację. Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu. 1.4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie Apartamentów.

2. REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚĆ

2.1. Rezerwacji dokonuje się w następujący sposób: a. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem rezerwacyjnym na adres kontakt@poznanapartments.pl; b. telefonicznie pod numerem +48 532 000 209; c. online za pośrednictwem stron internetowych: www.poznanapartments.com, www.booking.com, www.hrs.com, www.airbnb.pl, www.expedia.pl, www.noclegi.pl, www.agoda.pl. 2.2. Po dokonaniu rezerwacji w sposób wskazany w punktach 2.1.a.-c. Regulaminu, PAT przesyła osobie dokonującej rezerwacji („Klient”) zwrotną wiadomość e-mail zawierającą informacje o dokładnym adresie wynajętego Apartamentu. 2.3. PAT ma prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji Klienta, który: a. nie udostępni przedstawicielowi PAT do wglądu ważnego dowodu tożsamości; b. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; c. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin. 2.4. Podstawą do zameldowania Klienta jest okazanie PAT lub jego przedstawicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. 2.5. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 11:00 dnia następnego. Możliwe jest dokonanie wcześniejszego zameldowania po uprzednim wyrażeniu zgody przez PAT lub jego przedstawiciela. 2.6. Klucze do apartamentu przekazywane są przez przedstawiciela PAT w recepcji PAT znajdującej się przy ul. Towarowa 37 w Poznaniu w godzinach 8:00-22:00 (od poniedziałku do piątku) oraz 11:00-19:00 (w sobotę i niedzielę). W przypadku planowanego przybycia Klienta do Apartamentu poza godzinami pracy recepcji, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela PAT w celu ustalenia sposobu przekazania kluczy. 2.7. Wysokość opłaty za pobyt w Apartamencie jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji. 2.8. Opłatę za pobyt objęty rezerwacją uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy w recepcji PAT – gotówką lub kartą płatniczą. 2.9. Przedłużenie przez Klienta pobytu w Apartamencie możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu z góry w sposób opisany w punkcie 2.8. Regulaminu, opłaty za pobyt w przedłużonym okresie, który nie był objęty pierwotną rezerwacją. 2.10. Oddanie klucza po zakończeniu pobytu objętego rezerwacją następuje w sposób ustalony z przedstawicielem PAT podczas przekazania kluczy, o którym mowa w punkcie 2.5. Regulaminu. 2.11. Przedwczesne przerwanie przez Klienta pobytu objętego rezerwacją nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

3.1. Klient oraz osoby z nim przebywające zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania praw mieszkańców innych lokali, przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00. 3.2. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania przyjęć, imprez okolicznościowych oraz zakłócania spokoju i ciszy nocnej. 3.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie osób trzecich zaproszonych przez niego do Apartamentu jak za swoje własne działania. 3.4. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, ochrony budynku, skarg sąsiadów lub administracji budynku związanych z naruszeniem przez Klienta lub osoby, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu punktów 3.1. i 3.2. Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu punktów 3.1. i 3.2. Regulaminu, PAT zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, odmówienia dalszego świadczenia usług Klientowi i nałożenia na niego kary w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3.5. Na terenie części wspólnych budynku, w tym w szczególności na korytarzach, na klatkach schodowych, w windach oraz w pomieszczeniach garażowo-technicznych i gospodarczych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych. 3.6. Całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych obowiązuje również w Apartamentach, z wyłączeniem balkonów. Palenie na terenie balkonów dozwolone jest pod warunkiem zachowania czystości, w szczególności poprzez wyrzucanie niedopałków do przeznaczonej do tego popielnicy. 3.7. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu punktów 3.5. i 3.6. Regulaminu, PAT zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, odmówienia dalszego świadczenia usług Klientowi i nałożenia na niego kary w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 3.8. Liczba osób przebywających w Apartamencie w podczas pobytu nie może przekraczać liczby zgłoszonej przez Klienta w rezerwacji. W przypadku przekroczenia liczby osób wskazanej w rezerwacji PAT zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkową opłatą za pobyt w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą osobę lub do rozwiązania Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i odmówienia dalszego świadczenia usług Klientowi. 3.9. Przebywanie zwierząt na terenie Apartamentów jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez PAT oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za dobę. 3.10. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w budynku, w którym znajduje się Apartament, ogólnych przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz do korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. 3.11. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Apartamentu w czasie pobytu, w szczególności poprzez zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz do starannego i bezpiecznego przechowywania kluczy. 3.12. Klient nie ma prawa do udostępniania ani przekazywania Apartamentu osobom trzecim. 3.13. Klient zobowiązany jest do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji oraz do utrzymywania Apartamentu w należytym stanie. 3.14. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta PAT ma prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku obejmujących wizerunek Klienta oraz osób, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu w celu udokumentowania naruszenia Regulaminu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OPŁATY DODATKOWE

4.1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PAT o wszelkich usterkach i uszkodzeniach powstałych w Apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku w czasie jego pobytu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie usterki i uszkodzenia powstałe z jego winy i zobowiązuje się do naprawienia w całości szkody z tego tytułu. 4.2. Klient ponosi wobec PAT odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w czasie pobytu przez siebie lub osoby trzecie, o których mowa w punkcie 3.3. Regulaminu. Klient ponosi również wobec PAT odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania pobytu w sytuacji, w której PAT będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich, którym szkodę wyrządził Klient lub osoba, o której mowa w punkcie 3.3. Regulaminu. 4.3. W przypadku zgubienia lub niezwrócenia po zakończeniu pobytu klucza przedstawicielowi PAT, do skrzynki na listy lub do wrzutni na klucze, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz PAT dodatkowej opłaty w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 4.4. W przypadku niezwrócenia, zgubienia lub uszkodzenia pilota od bram garażowych, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz PAT dodatkowej opłaty w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 4.5. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, PAT zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny Apartament o takiej samej klasie lub klasie wyższej, a w przypadku braku wolnego Apartamentu do anulowania rezerwacji. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługują względem PAT żadne roszczenia. 4.6. PAT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu. 4.7. PAT nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione przez niego w Apartamencie ani za jego zniszczenie, zgubienie lub kradzież. PAT nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi na skutek działania osób trzecich. 4.8. PAT nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki oraz uszkodzenia powstałe bez jego winy i za ich skutki.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. PAT przetwarza jako Administrator dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań wynikających z Umowy najmu.

5.2. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania przez PAT danych osobowych Klientów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PAT o wszelkich sytuacjach i zdarzeniach stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

6.2. Rezerwacji Apartamentu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, mogące wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby niepełnoletnie mogą dokonać rezerwacji Apartamentach wyłącznie po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego.

6.3. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta w terminie wynagrodzenia na rzecz PAT z tytułu najmu apartamentu, bądź nieuiszczenia przez Klienta na rzecz PAT – po uprzednim wezwaniu do zapłaty – kar umownych i opłat wskazanych w punktach 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. Regulaminu, dane dotyczące przedmiotowej należności zostaną przekazane – na podstawie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

6.4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

6.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy PAT a Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla PAT. Załącznik nr 1 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO), Administrator informuje, że administratorem danych osobowych Klienta i osób przez niego wskazanych jest Konrad Przygodzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESTETIQ – KONRAD PRZYGODZKI (woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejscowość Poznań (61-896), ul. Towarowa 41/207, poczta Poznań). 2. Z Administratorem można kontaktować się: a. pisemnie na adres: Towarowa 41/207, 61- 896 Poznań; b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@poznanapartments.com. 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Klientem Umowy najmu będą przetwarzane w następujących celach: a. związanych z realizacją podpisanej z Klientem Umowy najmu; b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; c. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi Klienta; d. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest: a. niezbędność do wykonania Umowy najmu lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy najmu. 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku obejmujących wizerunek (podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 7. Pozyskane od Klienta dane osobowe mogą być przekazywane: a. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora; b. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 8. Dane Klienta nie będą przekazane do państw trzecich. 9. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: a. czas obowiązywania Umowy najmu; b. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas; c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. 10. Ponadto, Administrator informuje, że Klient ma prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych; b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację Klienta, w przypadkach, kiedy przetwarzane dane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego; f. przenoszenia swoich danych osobowych; g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody – Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 12. Administrator informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Komfortowe apartamenty już od 300 /noc

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Estetiq- Konrad Przygodzki, ul. Towarowa 41 lok. 207, 61-896, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane